Greška
 • XML Parsing Error at 67:39. Error 9: Invalid character

Grani?ne formalnosti

Putne isprave

 • Za ulazak u Hrvatsku strani državljani moraju imati putnu ispravu za strance ili neki drugi dokument koji je priznat me?unarodnim ugovorom.
 • Državljani Republike Slovenije mogu ulaziti uz predo?enje osobne iskaznice.
 • Stranom državljanu koji nema važe?u putnu ispravu, a dolazi radi turisti?kog posjeta ili poslovnog putovanja, grani?na policija može na granici izdati besplatnu grani?nu propusnicu na temelju isprave o identitetu. Grani?na propusnica vrijedi tri mjeseca.

Isprave za vozilo

 • Prometna dozvola
 • Zelena karta osiguranja (osim za turiste iz Austrije),
 • Punomo? vlasnika, ako vozilo ne vozi vlasnik.

Dovo?enje životinja

 • Za dovo?enje životinja potrebna je žuta me?unarodna zdravstvena putovnica za životinju i potvrda o cijepljenju, posebice protiv bjesno?e.
 • U Rovinju postoji azil za pse, dva i pol kilometara od centra grada. U 13 boxova, svaki veli?ine 9,5 ?etvornih metara vlasnik pansiona nudi cjelodnevni smještaj, hranu, istr?avanje i po želji dresuru pasa. Cijena jednodnevnog smještaja, bez obzira na veli?inu i pasminu psa, iznosi 50 kuna (7 Eura). Tel: 091 201 75 29

Iznošenje predmeta iz zemlje

 • Strani putnik iz Hrvatske i bez carinske deklaracije može iznijeti predmete kupljene kod nas, ali u koli?inama koje nisu namijenjene preprodaji.
 • Predmete arheološke, povijesne, etnografske, umjetni?ke, znanstvene ili kulturne vrijednosti strani putnik može iznijeti jedino uz odobrenje nadležnih institucija.

Efektivni novac

 • Službena valuta u RH je Hrvatska Kuna (Kn).
 • Osim gotovinskog pla?anja u kunama, strani državljani mogu se koristiti kreditnom karticom,  putni?kim i euro ?ekovima (mjenjaju se za kune u mjenja?nicama), bankovnim i privatnim ?ekovima (mijenjaju se za kune u hrvatskim bankama).
 • Strani efektivni novac mijenja se samo u mjenja?nicama, bankama, hotelima i agencijama.

Ispis
Pratite nas na: Facebook