Greška
  • XML Parsing Error at 67:39. Error 9: Invalid character

RMF 2015 Natje?aj

Prijava Izvo?a?a


Uvod


Ovi uvjeti reguliraju prava i obveze svih izvo?a?a koji se odlu?e prijaviti na natje?aj za sudjelovanje na Rovinj Music Festivalu 2015. godine!
Rovinj Music Festival u sklopu festivala ima predvi?en natjecateljski dio koji ?e se kao i prolih godina odrati na glavnom stage-u u udarnim terminima. Glavni je smisao festivala na prvom mjestu druenje, razmjena iskustva, dobra zabava i mogu?nost stjecanja medijske pozornosti te naravno osvajanje vrijednih nagrada.
Molimo sve izvo?a?e da se odazovu u to ve?em broju kako bismo opravdali visoka o?ekivanja festivala s obzirom na odli?ne rezultate u protekla pet RMF-a.
Prijavljivanjem na natje?aj smatra se da izvo?a?i prihva?aju dalje opisane uvjete natje?aja i u?e?a na festivalu.

Trajanje natje?aja

Natje?aj traje od 01.10.2015. do 15.11.2015. godine.

Pravo u?e?a

Pravo u?e?a na natje?aju imaju svi demo izvo?a?i iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Crne Gore i Makedonije.
Pod demo izvo?a?ima podrazumijevaju se glazbeni sastavi i solo izvo?a?i u pratnji glazbenog sastava, koji nemaju potpisan ugovor sa izdava?kom ku?om i izdan album plasiran na nacionalnoj razini zemlje podrijetla.
Pravo u?e?a na natje?aju imaju natjecatelji iz svih glazbenih anrova i izri?aja koji svoje skladbe sviraju uivo, bez matrice. Izuze?e je klasi?na glazba, turbofolk i folklorne plesne skupine.

Prijava na natje?aj

Za potrebe prijave na natje?aj, potrebno je pripremiti:

        Tri demo snimke (autorske glazbe) u .MP3 formatu,

        Popunjen obrazac PrijavnicaIzvodjacaRMF2015.xls (link za preuzimanje se nalazi na dnu ovog dokumenta),

        Jednu ili vie fotografija izvo?a?a u elektronskom formatu,

        Biografiju izvo?a?a u .DOC formatu.


Navedeni materijal potrebno je poslati na  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  najkasnije do 15.11.2015. godine. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Rovinj Music Festival zadrava neograni?eno pravo upotrebe svih podataka dostavljenih od strane u?esnika za promotivne svrhe festivala.

Skladbe koje tekstovima vrije?aju prava pojedinaca ili grupa ne?e biti razmatrane od strane irija.

Upute za prijavu i na?in ozna?avanja dokumenata te slanja prijavnice opisan je na obrascu prijavnice!
Na?in odabira izvo?a?a

Izvo?a?i, to?nije 4 natjecatelja (izvo?a?a-sastava-grupa) polufinalista, biti ?e odabrani izme?u svih prijavljenih od strane stru?nog odbora, na osnovu analize pristiglih prijava, a na temelju nie objavljenih pisanih kriterija od strane Organizatora.

Spisak odabranih izvo?a?a polufinalista i raspored nastupa, te imena ?lanova odbora  biti ?e objavljeni na slubenoj internet stranici festivala 01.12.2015. godine.

Osnovni kriterij kojim ?e se stru?ni odbor voditi pri odabiru u?esnika polufinalista festivalskog natjecanja je kvaliteta glazbe, originalnost i doprinos koji takav kreativni ili autorski rad moe ostvariti u glazbenoj kulturi

U slu?aju da netko od odabranih polufinalista pravovremeno otkae nastup, stru?ni iri ?e izvriti ponovno glasovanje, te time i novi odabir zamjenskog izvo?a?a iz uskog kruga natjecatelja koji su u prvom glasovanju odabrani kao zamjenski polufinalisti.Uvjeti natjecanja

RMF festivalsko natjecanje je natjecanje na kojem stru?ni iri ocjenjuje glazbeni nastup izvo?a?a i op?i dojam i tako odlu?uju o pobjednicima natjecanja!

Svi natjecatelji izvo?a?i ?e se natjecati na istoj festivalskoj lokaciji raspore?eni u dvije polufinalne ve?eri sukladno tehni?kim zahtjevima i glazbenom anru. Nakon prebrojavanja glasova stru?nog irija odlu?it ?e se o pobjedniku te o drugo i tre?e plasiranom kao i o sveukupnom poretku finalista. Stru?no ?e povjerenstvo prebrojati sve glasove i sukladno rezultatima odrediti dobitnike nagrade.

Natjecanje ?e se doga?ati 26 i 27.12.2015. g. nakon revijalnog nastupa predgrupe ili koncerta Headlinera u vremenu izme?u 22:00 i 23:30 h.


Svaki izvo?a? ?e za polufinalne ve?eri na raspolaganju imati minimalno 30 i maksimalno 35 minuta vremena za glazbeni nastup.

Ocjenjivanje ?e se provoditi uz glasanje stru?nog irija u ?ijem ?e sastavu uz ?lanove upravnog odbora festivala biti i predstavnici struke i medija.


I ove godine za pobjednike spremamo vrijedne nagrade.

Svi sudionici polufinalnih ve?eri tj. svi izvo?a?i natjecatelji koji nastupaju na RMF-u odabrani od strane stru?nog irija uz pomo? podataka sluanosti prijavljenih glazbenih uratka, dobit ?e priznanja  kao najboljih 4 Hrvatskih demo izvo?a?a od mnotva prijavljenih. Nagrade i priznanja ?e biti dodijeljena na sve?anosti zatvaranja festivala.  
Nagrada festivala ove godine dodjeljuje se Izvo?a?u sa najve?im brojem glasova i to u bruto nov?anom iznosu od 5.000,00 kn. Nagrada ?e biti ispla?ena izvo?a?u putem autorskog ugovora, koji se potpisuje na dodjelli nagrade.

 
Posebna prava i uvjeti za izvo?a?e natjecatelje


Organizator ?e svakom pozvanom izvo?a?u omogu?iti:

- Putne trokove za jedno vozilo u visini odre?enoj parametrima trokova po:
  Michelin web road ruti  http://www.viamichelin.com/web/Routes
- Festivalsku akreditaciju sa kojom je mogu?e prisustvovati svim nastupima festivala
- Bon za besplatni obrok (ru?ak ili ve?eru), 3 besplatna pi?a po ?lanu sastava na dan     nastupa
- Besplatni smjetaj za dan nastupa u privatnom apartmanu,
- Koordinatora smjetaja i nastupa,
- Poseban popust na bonove za topli obrok, pi?e i smjetaj u slu?aju da izvo?a? koji nije proao u finale odlu?i ostati vie dana na festivalu.

U slu?aju da bilo koji takmi?ar ima manje od 18 godina, u?e?e na festivalu ?e mu biti omogu?eno uz prisutnost roditelja, zakonskog staratelja ili uz ovjereno roditeljsko doputenje punoljetne osobe koja preuzima odgovornost za maloljetnu osobu. Osobe mla?e od 15 godina ne?e mo?i nastupiti na festivalu.

Svi izvo?a?i pozvani na nastup ?e prilikom potvrde nastupa morati pripremiti popis opreme koju nose sa sobom i opreme koja im je potrebna - tzv. "Raider", o ?emu ?e biti naknadno obavijeteni od strane organizatora festivala i koordinatora.

Organizator zadrava prava izmjene svih uvjeta i pravila te programa festivala, a iste ?e ukoliko bude potrebno pravovremeno objaviti na slubenim stranicama festivala.

 Prijavnica Izvo?a?a

Klikni za download prijavnice! 

 
Ispis PDF