Greška
  • XML Parsing Error at 67:39. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1045. Error 9: Invalid character

O Rovinju

RovinjRovinj je prelijep gradi?, biser Istarskog poluotoka, sa burnom poviješ?u i prekrasnom sadašnjoš?u. Stari dio naselja leži na poluotoku, a grad se prvi put pominje pod nazivom Ruigno, Ruvigno, Ruginio u Cosmographiji Anonimnog Ravenjanina koji nam daje prikaz Istre u IV. i V. st.

Rovinj je grad u Hrvatskoj, na zapadnoj obali Istre, na 45° 01' geografske širine i 13° 38' geografske dužine isto?no od Greenwicha. Jedan je od devet gradova u Istarskoj županiji i poznato je turisti?ko središte s dugogodišnjom tradicijom.
Grad Rovinj prema popisu iz 1991. godine ima 12.910 stanovnika, od ?ega 1.761 pripadnika talijanske nacionalne zajednice.

Klima je mediteranska. Prosje?na temperatura sije?nja je 4,8°C a srpnja 22,3°C. Srednja godišnja temperatura iznosi 16°C. Temperatura mora je od sredine lipnja do sredine rujna viša od 20°C. Srednja godišnja temperatura mora je 16,6°C.
Prosje?no osun?avanje, izraženo u satima, iznosi 2.393,3. Od sredine svibnja do sredine rujna sunce sija dnevno duže od 10 sati. Godišnje padne 940 mm kiše a godišnji prosjek vlage iznosi 72%. Vegetacija je suptropska.

U rovinjskom arhipelagu nalazi se 22 oto?i?a od kojih, Sv. Andrija i Sv. Katarina kao najve?i i najljepši. Posebno vrijedni i zašti?eni objekti prirode, specijalni rezervati na podru?ju Rovinja su: otoci i priobalno podru?je od oto?i?a Sv. Ivana do Dvije sestrice, more i podmorje Limskog kanala i dio Limske drage, park šuma "Punta Corrente", mo?vara Palud, Romualdova pe?ina na južnoj strani Limskog kanala i kamenolom "Cave di Monfiorenzo" svojevrstan geološki "spomenik prirode".

 


Ispis