Greška

Južni dio grada

Ako od Gradskog trga krenemo prema jugoistoku, šetaju?i najljepšom rivom, pogled nam plijeni južna luka napu?ena brodicama me?u kojima se isti?e tradicionalna rovinjska batana a preko novog lukobrana marine, koji štiti mnogobrojne jahte, kao na dlanu u svojoj o?aravaju?oj ljepoti proteže se park šuma "Punta Corrente" a na samom rtu, usmjeren prema zapadu "Kamenolom" iz ?ijeg su kamena sagra?ene mnoge pala?e u Veneciji.

Centar vizualnih umjetnosti "Batana", smješten na Trgu brodogradilišta provodi kulturno-umjetnicke aktivnosti na polju fotografije i vizualnih umjetnosti na nacionalnoj i medunarodnoj razini, me?u kojima kao najpoznatiji Mundial fotofestival.

Na potezu, od luke do Marine, nekad je bilo nanizano 12 škvera (mala brodogradilišta), jer su rovinjci još u davna vremena bili poznati graditelji batana, bracera, leuta.

Prolaze?i pored zgrada "Tvornice duhana" ne možemo a da se zadivljeno ne zagledamo u njih, danas predivno rekonstruirane ljepotice. Prerada duhana ima dugogodišnju tradiciju jer je ve? 1872.g. izgra?ena manufakturna radionica za preradu duhana.

U neposrednoj blizini taxi i autobusne stanice nalazi se najstarija o?uvana sakralna gra?evina u gradu Rovinju - Romani?ka crkvica Presvetog trojstva.

ROMANI?KA CRKVICA PRESVETOG TROJSTVA

Najvažnija i najbolje sa?uvana romani?ka gra?evina. Nalazi se na Trgu na Lokvi pokraj autobusnog kolodvora. Gra?evina je po svojoj formi sedmerokut, ?ija vanjska struktura u svojoj unutrašnjosti sadrži kružni prostor sa sedam niša i kupolom, a u sebi sadrži sve karakteristike prelaza romani?ke umjetnosti u goti?ku. Igra svjetla koja prodire iz tri vanjska otvora, daje ovom malom i harmoni?nom objektu sugestivnu i monumentalnu kompoziciju. Pravi dragulj doma?e autohtone umjetnosti predstavlja krasno sa?uvana ranoromani?ka tranzena sa prikazom "Golgote" s likovima Bogorodice, Magdalene, Sv. Petra, Sv. Ivana Krstitelja i Sv. Ivana Evan?eliste. Danas se u crkvici ne drži bogoslužje ve? je ista, izvanredno o?uvana, pretvorena u galerijski prostor.

CRKVA MAJKE BOŽJE OD MILOSTI

Nalazi se u Carduccijevoj ulici - ne zna se to?an datum gradnje ali se zna da je bila posve?ena 1487. Iz natpisa koji glasi: "Scip.Benz. P. 1584." - Scipione Benzon Podesta 1584. - s plemi?kim grbom, saznaje se da je godine 1584. bila preure?ena. Ve? 1750., kako je vidljivo po natpisu iznad vrata i prozora fasade, crkva je obnovljena i ure?en je strop, a još je ranije produžena dogradnjom prostora iza oltara.

Na oltaru je ostakljena slika Majke Božje s djetetom iz XVI. st., stari rad na drvu, na pozla?enoj pozadini i u široko pozla?enom okviru. U crkvici su posebno vrijedne kasnobarokne izrezbarene drvene klupe i mnogi zavjetni darovi ovješeni o zid crkvice a zna?ajni za povijest pomorstva u Rovinju. U toj je crkvici, prema nadgrobnoj plo?i na podu, sahranjena 13. prosinca 1762. grofica Elisabetta Angelini-Califfi, poznata kao "majka siromašnih".

U neposrednoj blizini, okružena zelenilom, nalazi se prekrasna zgrada izgra?ena 1913.g. prema nacrtu trš?anskog arhitekte L. Braidottija u kojoj su danas smještene hrvatska i talijanska srednja škola, a u kojoj je pohranjeno nekoliko anti?kih amfora te rimskih epigrafa.

Tu su još, danas vrlo zna?ajni objekti: strukovna škola Eugena Kumi?i?a u kojoj je 1854.otvoren prvi gradski dje?ji vrti?, Dom zdravlja, policija, vatrogasci, pošta i telekomunikacije, te u dubokoj hladovini pinija Dom za odrasle osobe, nazvan Domenico Pergolis, po dobro?initelju koji je zgradu 1899.darovao gradu.

Ne smijemo zaboraviti gradsku biblioteku "Matija Vla?i? Ilirik" smještenu u ulici D.Pergolis, u Vili "Maria Antonia", koja danas broji oko 35.000 knjiga. Tu je svoj kutak našlo HKD "Franjo Glavini?" i "Matica hrvatska" - ogranak Rovinj.

U okolici Rovinja nalazi se još mnogo lijepih crkvica iako neke od njih, nažalost u derutnom stanju. Preporuka svakom posjetitelju Rovinja je neka uživa u prirodnim ljepotama ovog predivnog kraja; u maslini, planiki, ?empresima, pinijama, brnistri, hrastu, jasenu, smreki, mnogobrojnim pticama i u lijepim malim mjestima, najbližim rovinjskim susjedima: Bale, Kanfanar i Žminj. .

Preuzeto sa: www.rovinj.hr

Ispis